ผังความคิด (Mind Map)
ผลงานการสร้าง Mind Map เว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา ง 43201 คอมพิวเตอร์ 5

ธูปหอมทองตะนาว ขนมข้าวแตน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ธูปหอมทองตะนาว
น.ส.สิริวดี พันธเสน
น.ส.ศรีวิไล อัษฎามงคล
น.ส.ชญานี สุราฤทธิ์
กาแฟ ร้านป้าทอง
น.ส.สุภาพร ช้างเฟื่อง
น.ส.ชุดาภา วิมลพันธ์
น.ส.ปรารถนา นกออก
น.ส.ปวิชญา วงษ์รักษ์
ขนมแดกงา
น.ส.ฐิติมา เกตุจิตร
น.ส.ศิริขวัญ ฟักผล
น.ส.ชรัฐพร จิตรพีระ
จักสานพัด
น.ส.ชมพูนุช ภู่ห้อย
น.ส.ฐิติกานต์ ชินพีระเสถียร
น.ส.เริงจิตร เลิศกมลรักษ์
น.ส.กนกพร สุกอินทร์
การนวดเพื่อสุขภาพ
น.ส.วาสนา สุทธินัน์
น.ส.จารุวรรณ ชูวัง
น.ส.สตรีรัตน์ จันทร์ศรี
ข้าวเกรียบปลากราย
น.ส.ดลพร นันทาวุฒิพันธ์
น.ส.นันทิยา อินทวงศ
น.ส.ศิวพร ปรีชา
น.ส.ฐิตาพร ทรงความเจริญ
ข้าวแตน
น.ส.สุชีวา ปานอ่อน
น.ส.พรศิร ทรัพย์ประวัติิ
น.ส.ภูริชญา ผลโสตร
ขนมหน่อไม้
นายพฤกษ์ เกตุแก้วมณีรัตน์
น.ส.ขจิตรวรรณ เรืองรัตนอัมพร
น.ส.กันยารัตน์ อินทโลหิต
น.ส.สุรางคณา วงศ์วิเชียร
ขนมดอกโสน
น.ส.พรทิพย์ สืบเผ่า
น.ส.วนิดา ทองมาก
น.ส.ศศิวพร รุ่งโรจน์วณิชย์
ขนมเปี๊ยะ ร้านดวง
นายกุลภัทร ตันเจริญ
นศรันย์ บุญนิล
น.ส.ภัทราวดี ฟักฟูม
น.ส.ภัทราภรณ์ นุ่มโต
กล้วยทอด หน้าวัดพิชัย
นายวรเทพ จักรฤทธิพงศ์
นายวิศรุต กางกรณ์
น.ส.กฤตญา ลิ้มประเสริฐ
น.ส.มาเรีย กิ่งก้าน


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ปลาแรด

นายณัชพล วาณิชกมลนันทน์
น.ส.นวพรรษ คำแก้ว
น.ส.วรรณภา รักการไถ
น.ส.ศรีประภา แข็งการขาย

ขนมกง
นายกฤษ์ อัมพาผล
นายกิติคุณ จำนง

นายปุณยวัจน์ อนันตอาจ
นายเทห์ วัฒนรัตน์
ขนมไทยแม่ปราณี
น.ส.ธิดาพร สิงห์คา
น.ส.ญาดา
พุทธโอวาท
น.ส.อาสา สุราฤทธิ์
มีดช่างแขก
น.ส.หทัยชนก อ่วมพรหม
น.ส.กุลธิดา โพธิ์ยิ้ม

น.ส.ณัฐฐารัฐ ตามวงศ์วาลย์
น.ส.พัชรินทร์ รักสัตย์
มีดจ่าตุ่ม
นายเกริก โตวิวัฒน์
นายนภดล เดชนันทรัตน์

นายทรงกลด ไชยกุล
นายรัตนวงศ ทองพันชั่ง
มุกสะแกกรัง
นายกชศักดิ์ คำวิชิต
นายสุรัตน์ บุญเฟื่องฟู

นายธงไชย พานทิม
นายยุทธนา อำมะลา
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
อบสมุนไพร วัดหนองหญ้านาง
นายเอกสิทธิ์ ขวัญนำโชค
นายศตวรรษ ร่มโพธิ์

นายเทวดา ทองสวน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

ขนมกง
นายกิจจาพงษ์ ท่าเจ็ง
น.ส.นิศาชล กล้ากสิกิจ

น.ส.ดวงพร ส่องสว่าง
น.ส.จิราวรรณ สุขสมบูรณ์
ขนมหน่อไม้
น.ส.นงลักษณ์ แตงโสภา
น.ส.ผุสดี มีทอง

น.ส.พัชราพรรณ แช่มสวัสดิ์
น.ส.มินตรา ว่องเชิงค้า
น.ส.วิกานดาเงินทองดี

ขนมแคะ
นายวรกันต์ โตวิวัฒน์
นายณัฐพิสิษฐ์ อ่อนศรี
น.ส.กมลชนก ผิวขำ
น.ส.ณัฐรียา ใยแจ่ม
ยาหอมหมอวิรัติ
น.ส.พรศรี การุณอุทัยศิริ
น.ส.อภิญญา ราชีวะ
น.ส.พิมพ์พิมล วงษ์ชัย
น.ส.วิสนี โพธิ์วงษ์ี
ดอกไม้ใยบัว
น.ส.อรดี สังเพ็ง
น.ส.อัมรา พึ่งประสิทธิ์
น.ส.ศิริวรรณ กระต่ายจันทร์
น.ส.สิริพร อินทร์มา
เจียรนัยพลอย
นายจิรายุ
นายทรงยศ

น.ส.ประภัสสร แยบการไถ
หล่อพระปฐม
น.ส.กุลวดี แก้วนิ่ม
น.ส.ธนาภรณ์ ทวีพลายนต์
น.ส.พจนีย์ สีม่วง
น.ส.ศินี ทิมาสุ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

มีดช่างทิน
นายณัฐวุฒิ นิลสุวรรณ
นายวัชชานนท์ ทองสุกดี
นายวรุทธิ์ แรงสาริกรรม
นายอดุล ภูกาม

นายอภิวัฒน์ ชินพีระเสถียร
ขนมปังสังขยา ร้านสิริกุล
นายจิตติ กล้าวิกย์การ
น.ส.จุฑารัตน์ จูงเพื่อนสุข
น.ส.เสาวลักษณ์ อารีภักดิ์
น.ส.อาลิษา จิตสิงห์
เสื่อกก
นายจตุรวิช วารีรัตนาพันธ์
น.ส.ประภานันท์ ฮวบสวรรค์
น.ส.มรกต โลหะ
น.ส.วารุณี มะลิ

ผ้าทอบ้านไร่ การเพาะเห็ด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

ผ้าทอบ้านไร่
นายเฉลิมลาภ เกษไตรยกุล
น.ส.กมลชนก พงษ์มี
น.ส.อรวรรณ สังเพ็ง

น.ส.มยุรี อนุจร
การเพาะเห็ด
นายสมหมาย ประสิทธิเขตกิจ
น.ส.กุนที โพธิวัลย์
น.ส.ทรายทอง อุดมสารี
น.ส.ศศิประภา รูปเล็ก
ของฝากแม่ป่วยลั้ง
นายเจนณรงค์ พรเกษมสิริ
นายอดิศัย ์ สืบวงษ์เหรียญ
นายกิตติพันธ์ ขุมเพชร
นายพฤติพงศ์ ทวีทา
จักสานกระด้ง
น.ส.เกศรินทร์ อัศจรรย์
น.ส.กรรณิการ์ คงแดงดี
น.ส.วรางคณา วิงวร
น.ส.อารีรัตน์ จันทร์อยู่
สมุนไพร วัดหนองหญ้่านาง
นายอลงกต กาเรียน
นายบดินทร์ สมดี
นายพีรพงศ์ พุกสุข
น.ส.นาตาชา พัพสุวรรณ์

ปลาแหนม ขนมแดกงา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

ปลาแหนม
น.ส.กมลชนก ประสาทเกษการ
น.ส.แพทรียา พลอยไป

น.ส.รัตนาวดี บุญมาก
ขนมแดกงา
นายสิทธิโชค โยศรีธา
น.ส.ฐิติมา บางแบ่ง

น.ส.นฤมล จันทรังษ์
น.ส.ปัทมา ยังดี

น.ส.จันทร์แรม ปัตถา
หล่อพระปฐม
นายอำนาจ อินทฃสิทธิ์
นายสุรกิจ ศิริรัตน์

น.ส.สุจิตรา พุกนิล
น.ส.วนิดา กลายสุข
น.ส.วาสนา พินผ่อง
สมุนไพร วัดหนองหญ้านาง
นายสุทธิพงศ์ เจียมจิตศุภฤกษ์
น.ส.วิภาพร ยามา
น.ส.อภิญญา ผลพัฒน์
น.ส.นฤมล สุขโต