เมื่อก่อนเริ่มทำมีด ณ ที่บ้าน อีเติ่ง
กรรไกร ปืนที่คนในหมู่บ้านรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อประกอบเลี้ยงชีพคนในครอบครัว
เมื่อก่อนนี้การทำปืนการทำมีด การทำกรรไกรเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมาย แต่ในเวลาต่อมาเนื่องจากมีผู้ใหญ่บ้านเข้ามาแนะนำในการทำสินค้่าOTOP
มาชี้แจงทั้งหมู่บ้านให้ทำสิ่งที่ถูกกฎหมายและในหมู่บ้านได้จัดทำโครงการ
1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาและได้นำครูมาสอนและผู้รอบรู้ในการทำมีด การซื้อของในการทำมีดอย่างถูกวิธีีและได้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
จนกลายเป็นสินค้า OTOP

 
menu