ประมวลรูปภาพ
.......................................................................................................................................