เส้นทางการเดินทาง
.......................................................................................................................................