ลูกประคบ
.......................................................................................................................................