ผลงานดีเด่น
.......................................................................................................................................

พระครูอุปการพัฒนกิจ ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  เป็นผู้มี
ผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน (การบำบัดโรค)  ประจำปี พ.ศ. 2536 

ผลงานการนวดแผนไทยของวัดหนองหญ้านาง โดยพระครูอุปการพัฒนกิจ ได้รับการตีพิมพ์
ในหนังสือพิมพ์ Bangkok Post  ฉบับ Tuesday, February 16, 1999
(วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2542 ) ในคอลัมน์ Outlook หัวข้อ  The Common Touch

พระครูอุปการพัฒนกิจ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท เวชกรรมไทย และมีสิทธิ
ประกอบโรคศิลปะตามสาขาและประเภทดังกล่าวได้ ภายใต้บทบังคับแห่งกฏหมาย
ให้ไว้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548