เอกสารอ้างอิง
.......................................................................................................................................

 - จันทร์ทิพย์ ศรลัมพ์ . การศึกษาองค์ความรู้ด้านการนวดพื้นบ้านกรณีศึกษา        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัดหนองหญ้านาง
จังหวัดอุทัยธานี วิทยานิพนธ์ปริญญา  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549 .

          - จันทิมา ยศสมบัติ, อรวลัญช์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา . สมุนไพรวัดหนองหญ้านาง
          URL : http://www.geocities.com/herb_uthai , 2550

          - ภูมิปัญญาด้านสุขภาพอนามัย
          http://www.kanchanapisek.or.th/kp8/culture/utn/u_brain2.html

          - พรรณี หล่อนิล . ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรบำบัดรักษาโรคของวัดหนอง
       หญ้านาง ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
. งานวิจัย
         ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2543 .

         - พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร และทีมบรรณาธิการ . การออกแบบสร้างเว็บไซต์ด้วย
         Dreamweaver 8 ฉบับสมบูรณ์ และสร้างงานมัลติมีเดียแอนิเมชั่นด้วย
         Flash 8 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด, 2548 .

         - ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี โรงเรียนอุทัยวิทยาคม พระครูอุปการพัฒนกิจ .

         - สุวิมล อ่อนภักดี และคณะ . พระครูอุปการพัฒนกิจ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้าน
       วัฒนธรรม
. กรุงเทพมหานคร : เจเอสการพิมพ์, 2536 .

         - เอกนารี คูเขตต์ไพศาล และทีมบรรณาธิการ . สุดยอด Google.
         บริษัท ไอดีซี อินโฟดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด, 2549 .

         - อนุรักษ์ วิไลวัลย์, ฐิตารัตน์ รัชตะวรรณ และทีมบรรณาธิการ . Digiart       
Photoshop CS2 . บริษัท ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด 2549 .