ประวัติวัดหนองหญ้านาง
.......................................................................................................................................

พระครูอุปการพัฒนกิต เจ้าอาวส ท่านได้สืบทอดมาจา
กพรรพบุรุษ เริ่มบำบัดรักษาตั้งแต่ปี2516
และกระทรวงวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศให้ท่านเป็นผู้มีผลงานดีเด่น
ทางด้านวัฒนธรรม สาขาภูมิปัญญาชาวบ้านปี2536