นายณัฐพงศ์  บางแบ่ง เลขที่ 4
นางสาวจริยา  สงวนเผ่า  เลขที่ 17
นางสาวนวนิตย์  ชินวิภาส  เลขที่ 22
นางสาวภัคศุภางค์  ตั้งเจริญศิลป์  เลขที่ 26

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1