สมัยก่อนหมู่บ้านหนองแก สามารถทำขนมกงกันได้ทุกครัวเรือนเพื่อใช้ในงานมงคลต่างๆ
เช่น การแต่งงาน การขึ้นบ้านใหม่ซึ่งเป็นการใช้ภูมิปัญญาของคนเฒ่าคนแก่สมัยนั้นและตกทอด
แก่ชนรุ่นหลัง เรื่อยมาจนปัจจุบันก็ยังมีการทำขนมกงกันอยู่แต่เป็นในเชิงธุรกิจ
การค้าซึ่งสร้างอาชีพและรายได้อย่างเพียงพอ


                นางวิเชียร สำราญ (เสียชีวิตแล้ว) ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มคิดที่จะทำขนมกงเป็นการค้าคนแรก
ของตำบลหนองแก ซึ่งนางศิรินี สิมมารับ บุตรสาวเล่าว่าสมัยผู้ว่าอุดม เพชรศิริ ได้ให้แม่วิเชียร
ไปขายสาธิตและจำหน่ายขนมกง ณ สวนอำพร (งานฉลองรัตนโกสินทร์ 200 ปี) ซึ่งเห็นว่า เป็นขนม
ที่แปลกและได้รับการติดต่อเพื่อจำหน่ายและสาธิตการทำขนมกงเรื่อยมาจนมาถึงรุ่นลูก(นางศิรินี สิมมารับ)
จนปัจจุบันพ.ศ. 2547 สมัครเข้ารับการคัดสรรดาวและได้รับการประกาศดาว 2 ดาว ได้รับการรับรอง
มผช. 10491/2548 ประเภทขนมกง  ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ผ่านมา