Infographics

Infographics ผลงานนักเรียน : แสดงให้เห็นภาพรวมการปฏิบัติโครงงานเว็บไซต์ภมิปัญญาท้องถิ่น
วิชา ง 33231 โครงงานคอมพิวเตอร์  สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การใช้กระบวนการ ICT ในการเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี
Infographic
Infographic
Infographic
Infographic
Infographic
Infographic
Infographic
Infographic
Infographic
Infographic