Infographics : โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

Infographics มาจากคำว่า Information + graphics

         Infographics หมายถึงการนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ ในลักษณะของกราฟิก เป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อให้ผู้ชมเข้าใจ ความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้ โดยไม่จำเป็นจะต้องมี ผู้นำเสนอเข้ามาช่วยขยายความเข้าใจอีก

         การออกแบบ Infographics เป็นการเอาข้อมูลที่เข้าใจยาก หรือข้อมูลจำนวนมากมานำเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ให้สามารถเล่าเรื่องได้ด้วยตัวเอง มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ เรื่องที่จะเล่า ภาพที่จะแสดง และเสียงที่จะได้ยิน   กราฟิกที่ใช้ อาจเป็นภาพ ลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม ตาราง  แผนที่ ฯลฯ  กราฟิกที่แสดงมีความสวยงาม น่าสนใจ และ สรุปข้อมูลได้ดีเข้าใจง่าย สามารถจดจำได้นาน ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวอย่าง Infographics 1 : แสดงให้เห็นภาพรวมการปฏิบัติโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ม.6
Infographics
ตัวอย่าง Infographics 2 : แสดงให้เห็นภาพรวมการปฏิบัติโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ม.6
Infographics
 
Infographics :การใช้กระบวนการ ICT ในการเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี
         

ในการเรียนวิชา ง 33231 โครงงานคอมพิวเตอร์ และวิชา ง 33242 เทคโนโลยี สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม   นักเรียนปฏิบัติโครงงานคอมพิวเตอร์มี 5 ขั้นตอน คือ
        - วางแผนเรียนรู้ - สู่แหล่งภูมิปัญญา - พัฒนาสร้างสรรค์ - ผลงานเผยแพร่ - เผื่อแผ่แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบบันได 5 ขั้น โรงเรียนมาตรฐานสากลดังนี้
1. ตั้งประเด็นคำถาม/สมมติฐาน 2. สืบค้นความรู้ 3. สรุปองค์ความรู้ 4. สื่อสารและเผยแพร่ 5. บริการสังคมและจิตสาธารณะ
โดยนักเรียนสร้างงานเป็นเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โปสเตอร์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) และออกแบบ Infographic ในหัวข้อภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จัดทำโครงงาน เช่น สมุนไพรวัดหนองหญ้านาง ยาหอมทับทิม (หมอวิรัติ) ขนมกง มีดช่างแขก ฯลฯ โดยสรุปเรียบเรียงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศในเรื่องที่นักเรียนจัดทำโครงงานให้สามารถเล่าเรื่องได้ ด้วยตัวเอง

 
ก๋ยวเตี๋ยวในสวน
 
         นักเรียนชั้น ม.6 มีภาระงานที่ต้องออกแบบ Infographics ในเรื่องที่นักเรียนทำโครงงาน โดยสรุปข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์หรือ ใน E-book ให้อยู่ในเอกสารแผ่นเดียว กำหนดขนาด A3 ในแนวตั้ง หรือแนวนอน ดังตัวอย่าง