Infographics : โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

Infographics มาจากคำว่า Information + graphics
         Infographics หมายถึงการนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ ในลักษณะของกราฟิก เป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อให้ผู้ชมเข้าใจ ความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้ โดยไม่จำเป็นจะต้องมี ผู้นำเสนอเข้ามาช่วยขยายความเข้าใจอีก
         การออกแบบ Infographics เป็นการเอาข้อมูลที่เข้าใจยาก หรือข้อมูลจำนวนมากมานำเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ให้สามารถเล่าเรื่องได้ด้วยตัวเอง มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ เรื่องที่จะเล่า ภาพที่จะแสดง และเสียงที่จะได้ยิน   กราฟิกที่ใช้ อาจเป็นภาพ ลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม ตาราง  แผนที่ ฯลฯ  กราฟิกที่แสดงมีความสวยงาม น่าสนใจ และ สรุปข้อมูลได้ดีเข้าใจง่าย สามารถจดจำได้นาน ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวอย่าง Infographics ของนักเรียน : แสดงให้เห็นภาพรวมการปฏิบัติโครงงานภมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง ก๋วยเตี๋ยวในสวน

Infographics
ตัวอย่าง Infographics ของนักเรียน : แสดงให้เห็นภาพรวมการปฏิบัติโครงงานภมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง ก๋วยเตี๋ยวในสวน

Infographic