ประมวลภาพการนำเสนอผลงานเรื่อง "การพัฒนาทักษะการคิดในกระบวนการเรียนรู้ ICT "
ในการสัมมนาทางวิชาการไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย การเรียนรู้อย่างมีนวัตกรรมด้วยไอซีที
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์์ วันที่ 26 - 27 ตุลาคม. 2549

โดย ครูจงรัก เทศนา   โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี

ICTED2006 ICTED2006
ICTED2006
ICTED2006
ICTED2006
ICTED2006
ICTED2006
ICTED2006
ICTED2006
ICTED2006
ICTED2006 ICTED2006