ขั้นที่ 2 สู่แหล่งภูมิปัญญา (Gathering)

ในขั้นตอนนี้นักเรียนออกสู่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สำรวจและรวบรวมข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์ จดบันทึก ถ่ายภาพ และถ่ายวีดิทัศน์
นำข้อมูลมาสังเคราะห์ สรุป เรียบเรียง จัดโครงสร้างข้อมูล และนำมาจัดทำเป็น
โครงร่างเว็บไซต์ เพื่อนำข้อมูลไปสร้างเว็บไซต์ต่อไป

โครงร่างเว็บไซต์   โครงร่างเว็บไซต์
 
     
โครงร่างเว็บไซต์   โครงร่างเว็บไซต์
เรื่อง ขนมแดกงา
 
เรื่อง ขนมแคะ
     
โครงร่างเว็บไซต์   โครงร่างเว็บไซต์
เรื่อง ทอฟฟี่ถั่ว
 
เรื่อง มุกสะแกกรัง

กลับหน้าหลัก