1. การสร้าง New Site
2. การสร้างไฟล์ใหม่
3.การตั้งค่าหน้าเว็บเพจ
4. การพิมพ์ข้อความ ใส่สีตัวอักษร และเปลี่ยนขนาดตัวอักษร
5. การแทรกรูปภาพ (Image)
6. การสร้างตาราง (Table)
7. การกำหนดพื้นหลัง (Background)
8. การบันทึกไฟล์ (Save)
9. การเปิดไฟล์ (Open)
10. การสร้างลิ้งค์ (Link)
11. การสร้างลิ้งค์จากรูปภาพเป็นบางส่วน (สร้าง Map Link)

 

 ขั้นตอนการสร้างโฮมเพจ และเว็บเพจ
วิชา ง 43201 คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย ครูจงรัก เทศนา