การอบรมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพัฒนาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และบุคลากรแกนนำ
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ (ม.ปลาย)
ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2553 ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา จ.อุทัยธานี
ผอ.สมบุญ ทิพรังศรี ประธานเปิดอบรม
ดร.พิสิษฐ์ วรอุไร วิทยากร
คุณศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ วิทยากร
 ชมภาพการอบรม
เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และบุคลากรแกนนำ
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ (ม.ปลาย)
ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2553 ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา จ.อุทัยธานี
*************
การวัดและประเมินผลตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช)
จรรยาบรรณวิชาชีพครูและลักษณะของครูที่ดี (คุณศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ)
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (คุณศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ)
* วิเคราะห์ตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ดร.มาลี สืบกระแส)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
* คู่มือแนวทางขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (ดร.มาลี สืบกระแส)
- ปก
- คู่มือเศรษฐกิจพอเพียง1
- คู่มือเศรษฐกิจพอเพียง2
- ปฏิทินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
การตรวสอบและการใช้หลักสูตร 2551 (ดร.ดิเรก วรรณเศียร)
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (ดร.ดิเรก วรรณเศียร)

กลับหน้าหลัก