เด็กไทยรู้พอเพียง
เจตนา พรมประดิษฐ์
        เด็กไทย รู้อยู่ พอเพียง
ยึดถือ อย่างเยี่ยง คำสอน
พอกิน พออยู่ พอนอน
ไม่รีบ ไม่ร้อน พอดี
ใช้เงิน ใช้ทอง รู้ค่า
ปัญญา พูนเพิ่ม ศักดิ์ศรี
รู้เก็บ รู้จ่าย ทั้งปี
ชีวี มิมี ล่มจม
ซื้อเสื้อ ซื้อผ้า พอใส่
ไม่มาก เกินไป พอสม
เข้าของ ซื้อตาม อารมณ์
ต้องตรม ระทม อุรา
จะกิน ก็กิน พออยู่
อย่าอวด เลิศหรู หน้าตา
กินดี ของมี คุณค่า
หลักว่า กินอิ่ม พองาม
คิดทำ การณ์ใด ควรดี
อย่าเห็น ช้างขี้ ขี้ตาม
การใด ไม่ควร วู่วาม
รู้ปราม กิเลส แห่งตน
ดำรง ตนพอ ประมาณ
ไม่ราน รุกสิท ธิชน
รู้ปัน รูให้ ทุกคน
ช่วยพ้น หลุดความ รำเค็ญ
อย่าติด คิดแต่ สบาย
นอกกาย เพียงแค่ ตาเห็น
หามา ตามความ จำเป็น
ใจเย็น เก็บหอม ออมไป
วัยเรียน หมั่นเพียร เรียนรู้
ฟังครู เป็นกิจ นิสสัย
ความรู้ ที่ครู มอบให้
ประยุกต์ ใช้เป็น แนวทาง
สำนึก ในความ พอใจ
เลือกใช้ ทางเดิน สายกลาง
ประพฤติ เป็นแบบ ตามอย่าง
สรรสร้าง สังคม ไทยไท
       เศรษฐกิจ ยึดความ พอเพียง
หล่อเลี้ยง ชีวี ทุกสมัย
ดำรง ตนเยี่ยง อย่างไทย
มั่นใจ ช่วยชาติ มั่นคง

หนังสืออ้างอิง : หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๐
หน้า ๑๒-๑๓