สวัสดีปีใหม่ 2553

 
 
ผลงานการออกแบบการ์อวยพร ด้วยโปรแกรม Adobe Page Maker 7.0  
ของนักเรียน ชั้น ม.1/12 วิชา ง 31101 คอมพิวเตอร์ 1   ครูจงรัก เทศนา
 
     
   
  เลขที่ 1 ด.ช. คณนาถ  จารุสุขถาวร  
   
  เลขที่ 2  ด.ช. จิรายุ   คำแฝง  
   
  เลขที่ 3 ด.ช. เตชินท์   จรุงธนนะกิจ  
   
  เลขที่ 4 ด.ช. ธนกร    คงไทย   
   
  เลขที่ 5 ด.ช. ธนดล    ปาลพันธ์     
   
  เลขที่ 6 ด.ช. นฤชัย    ดำรงค์ยศ  
   
  เลขที่ 7 ด.ช. นัยธร    ปัญญานาม  
   
  เลขที่ 8 ด.ช. ปราณชาติ    เกลี้ยงกมล  
   
  เลขที่ 11 ด.ช.  สรวิชญ์   สาททอง          
   
  เลขที่ 12 ด.ช. อภิชาต   พิลึก    
   
  เลขที่ 13 ด.ญ. กรศรา    ศรีศรากร   
   
  เลขที่ 14 ด.ญ. กัญญาพัชร    ฉ่ำคำ  
   
  เลขที่ 15 ด.ญ. กาญจนา     แว่นแก้ว  
   
  เลขที่ 16 ด.ญ. เกษกนก  มูลโชติ     
   
  เลขที่ 17 ด.ญ. จารุมน    จิตตานันท์  
   
  เลขที่ 18 ด.ญ. เจนสุดา  ศุภรพันธ์  
   
  เลขที่ 19 ด.ญ. ชนิดาภา  พัวพัฒนกุล  
   
  เลขที่ 20 ด.ญ.ชัญญา   ว่องกสิกรรม  
   
  เลขที่ 21 ด.ญ. ณัฐชยา  วงศ์เฉลียว  
   
  เลขที่ 22 ด.ญ. ณัฐมล    ภู่เงิน  
   
  เลขที่ 23 ด.ญ. ณิชากร   เชี่ยวชาญธนกิจ   
   
  เลขที่ 24 ด.ญ. ถิราพร    พงษ์เพ็ชร  
   
  เลขที่ 25 ด.ญ. ทักษพร   เชี่ยวชาญ  
   
  เลขที่ 26 ด.ญ. ทิพย์สุดา  นุ่นงาม     
   
  เลขที่ 27 ด.ญ. ธัญภา     สอาด  
   
  เลขที่ 28 ด.ญ. นิศารัตน์  อ่อนเงิน  
   
  เลขที่ 29 ด.ญ. ปิยธิดา   เถวนสาริกิจ  
   
  เลขที่ 30 ด.ญ. ปิยธิดา   เถวนสาริกิจ  
   
  เลขที่ 31 ด.ญ. พัชรดา    เนื่องโคตะ  
   
  เลขที่ 32 ด.ญ. พิมลพรรณ  เหมือนเสมา  
   
  เลขที่ 32 ด.ญ. พิมลพรรณ  เหมือนเสมา  
   
  เลขที่ 33 ด.ญ. วิมลรัตน์ ทุ่งทอง  
   
  เลขที่ 34 ด.ญ. ศกุนตลา    มีมุข  
   
  เลขที่ 35 ด.ญ. ศรัณย์พร   มั่นเกตวิทย์  
   
  เลขที่ 36 ด.ญ. ศิริรัตน์    จอมหล้า  
   
  เลขที่ 37 ด.ญ. ศิริลักษณ์  มาลัยมาตย์           
   
  เลขที่ 38 ด.ญ. สุนิสา    แก้วเกล็ด     
   
  เลขที่ 39 ด.ญ. อภิญญา   เสนาะจิตร์