ผลงานด้านวิชาการที่เผยแพร่

 

นำเสนอผลงานเรื่อง
"
การจัดการเรียนการสอนและการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในโรงเรียน"
ในการประชุมระดับชาติ เรื่อง การใช้ ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน
ณ โรงแรมโซลทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 16 พฤศจิกายน. 2544

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
เอกสารที่เผยแพร่
ภาพการนำเสนอผลงาน

ICTED2004
นำเสนอผลงานเรื่อง
"การจัดการเรียนการสอนเทคโนโลนีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)
เพื่อการศึกษาและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี "
ในการสัมมนาทางวิชาการไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย ICTED2004
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์. 2547
เอกสารที่เผยแพร่
ภาพการนำเสนอผลงาน
ICTED2005
ICTTL2005
ICTED2006