มาตรฐานการแสดงออกของกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT Literacy) ได้แก่

1. สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
2. ออกแบบสร้างเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล
3. คัดเลือกและจัดการข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
4. สรุปใจความสำคัญของข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
5.เปรียบเทียบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆได้อย่างชัดเจน
6. สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างความคิดใหม่
7. เปรียบเทียบความรู้เดิมกับความรู้ใหม่เพื่อตัดสินใจเลือกใช้ข้อมูล
8. แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อื่นด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
9. นำเสนอผลงานที่ภาคภูมิใจต่อผู้อื่น
10.มีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร