กระบวนการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบการสอนโครงงานการใช้กระบวน ICT ในการเรียนรู้และเผยแพร่

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธาน

การจัดการเรียนการสอน

นักเรียนชั้น ม.6

    การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ง 43202 คอมพิวเตอร์ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม ดังนี้

1. นักเรียนสืบค้นข้อมูลศึกษาประวัติอินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์ต่างๆ รวบรวมข้อมูลเขียนสรุปลงใน Graphic Organizers แบบผัง Timeline เพื่อฝึกทักษะการคิดเรียงลำดับ คิดสังเคราะห์

2. นักเรียนสำรวจเว็บไซต์ต่างๆ ตามความสนใจ และช่วยกันสรุปบริการต่างๆ ที่มีในอินเทอร์เน็ต เขียนลงใน Graphic Organizers แบบ Cluster Diagram เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่

3. นักเรียนศึกษาคุณสมบัติของเว็บไซต์ที่ดี สำรวจเว็บไซต์ต่างๆ เปรียบเทียบความแตกต่างของ แต่ละเว็บไซต์โดยใช้ Graphic Organizers แบบ Venn Diagram และฝึกประเมินเว็บไซต์โดยใช้ แบบประเมินแบบรูบริคส์ (Rubrics) เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ประเมินค่า

4. นักเรียนสืบค้นเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานีที่มีอยู่หลากหลายในเว็บไซต์ ต่างๆ และสรุปหัวข้อภูมิปัญญาท้องถิ่น เขียนลงใน Graphic Organizers แบบ Webbing เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์

5. นักเรียนเข้ากลุ่มตามความสนใจเลือกศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี กลุ่มละ 1 เรื่อง จากเว็บไซต์ http://www.geocities.com/uthaiwisdom เขียนสรุปลงใน Graphic Organizers แบบ 5Ws and 1H เพื่อฝึกทักษะการคิดสรุปความ ประเมินค่า

6. ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี ระบุสิ่งที่ ต้องการศึกษาเพิ่มเติม สรุปความรู้ใหมที่ได้จากการศึกษาเพื่อตัดสินใจเลือกใช้ข้อมูล และวิธีการ เรียนรู้ของตนเอง โดยเขียนลงใน Graphic Organizers แบบ KWLH เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ทบทวน ความรู้เดิม การสร้างองค์ความรู้ใหม่

7. นักเรียนร่วมกันวางแผนจัดทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี โดยช่วยกันวิเคราะห์หัวข้อย่อย และรายละเอียดของภูมิปัญญาท้องถิ่น เขียนลงใน Graphic Organizers แบบ Spider Map เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์

8. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกไปรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ จากบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสอบถามรายละเอียดในเรื่องที่ตนสนใจ สงสัยต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม บันทึกข้อมูลลงในแบบสัมภาษณ์ ถ่ายภาพนิ่ง บันทึกเสียง และถ่ายวีดิโอ ขั้นตอนการทำงานของภูมิปัญญาท้องถิ่น

9. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบสร้าง Graphic Organizers แบบ Cluster Diagram ตามความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสรุปรายละเอียดของข้อมูลที่นักเรียนได้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยตรง เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการสร้างเว็บไซต์ของตนเอง เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์

10. นักเรียนจัดทำโครงร่างเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ และนำเสนอในชั้นเรียน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลตามคำแนะนำ ของครูและเพื่อนๆ ( โครงร่างเว็บไซต์)

11. เรียนรู้การสร้าง HomePage, Web Page ต่างๆ และการสร้าง Link เชื่อมโยง ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 และการใช้ภาษา HTML

12. เรียนรู้การตกแต่งภาพและสร้างงานกราฟิก ด้วยโปรแกรม Adobe PhotoShopCS2

13. ขอพื้นที่ฟรีเพื่อฝากเว็บไซต์ จากเว็บไซต์ http://www.geocities.com และจดบันทึก URL ที่ได้รับลงในแบบบันทึกรวม เพื่อจัดทำเว็บไซต์รวม Link ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ที่ URL: http://www.geocities.com/uthaiwisdom
และ Upload ลงในพื้นที่ของโรงเรียนที่ http://www.utw.ac.th/uthaiwisdom/

14. นักเรียนเขียนสรุปการนำเสนอเว็บไซต์ เพื่อเตรียมความพร้อมของกลุ่ม และนำเสนอผลงาน เว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นหน้าชั้นเรียน   รับฟังข้อเสนอแนะและการประเมินจากเพื่อนและครู

15. นักเรียนที่ฟังเพื่อนนำเสนอผลงานรับฟังด้วยความตั้งใจ เขียนสรุปลงในแบบสังเคราะห์ข้อมูล และประเมินการนำเสนอผลงานของเพื่อนโดยใช้แบบประเมินแบบรูบริคส์ (Rubrics)

16. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปปัญหาที่พบในกระบวนการจัดทำโครงงานเว็บไซต์ เขียนลงใน Graphic Organizers แบบ The Fishbone เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สำรวจปัญหา

17. นักเรียนช่วยกันเสนอแนวทางวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการจัดทำโครงงานเว็บไซต์ เขียน สรุปลงใน Graphic Organizers แบบ Problem Solution เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ประเมิน แก้ปัญหา

18. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปลำดับขั้นตอนการจัดทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เขียนลงใน Graphic Organizers แบบ Chain of events เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เรียงลำดับเหตุการณ์

19. ครูสรุปภาพรวมของการจัดทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี โดยใช้ Graphic Organizers แบบ Concept Map) เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์

20. นักเรียนระดมสมองสรุปภาพรวมเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน ICT ในชั้นเรียน จัดทำเป็น Graphic Organizers แบบ Mind Map ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดมสมอง ความคิดสร้างสรรค์

21. นักเรียนใช้บล็อกจัดการความรู้ จากเว็บไซต์ http://gotoknow.org/uthaiwisdom และ
http://learners.in.th/uthaiwisdom โดยการ สะท้อนความคิดที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดห็น มีข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการทำโครงงาน

22. นักเรียนจัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี ในงานนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเว็บไซต์ของนักเรียน