การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


1. ผลงานได้รับคัดเลือกจาก สสวท. ให้ไปนำเสนอผลงานในงานไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย ICTED 2004
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ICT โดยใช้โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี


 
ถ่ายภาพกับ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ผลงานได้รับคัดเลือกจาก สสวท. ให้ไปนำเสนอผลงานในงานไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย ICTED 2005
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
เรื่อง การใช้ผังกราฟิกพัฒนาทักษะกระบวนการ ICT

 

ถ่ายภาพกับ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และอาจารย์นารี วงศ์สิโรจน์กุล รองผู้อำนวยการ สสวท.