แผนการอบรมฯ การออกแบบโดยใช้เทคนิค Backward Design

การออกแบบการการเรียนรู้แบบย้อนกลับ Backward Design
โดย ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวคิด ฺBackward Design

สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 4 ชั้น ม.6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
แบบการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design
Links: