ผังกราฟิก (Graphic Organizers )
ที่นำมาพัฒนาทักษะการคิดในกระบวนการทาง ICT
เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออก ตามมาตรฐาน ได้แก่

1. Timeline 2. Cluster Diagram 3. Venn Diagram 4. Webbing
5. 5Ws and 1H 6. KWLH 7. Spider Map 8. The Fishbone
9. Problem/Solution 10. Chain of Events 11. Concept Map 12. Mind Map