หลักการและแนวคิด

การใช้ผังกราฟิกที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาทักษะการคิด ในการจัดการเรียนการสอนกระบวนการ
เทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จะช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดขั้นสูงของผู้เรียน
ทำให้ผู้เรียนมีมาตรฐานการแสดงออกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามที่หลักสูตรกำหนด