สื่อ / แหล่งเรียนรู้

1. นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
     
http://www.geocities.com/uthaiwisdom
     http://www.krujongrak.com/uthaiwisdom

2. นักเรียน Download ใบความรู้ ใบงานจากเว็บไซต์ของครูจงรัก http://www.krujongrak.com ,
     http://www/utw/ac/th/jongrak และส่งงานทาง Web Mail ของโรงเรียน
     http://www.utw.ac.th/mail

3. นักเรียนศึกษาการสร้างเว็ยไซต์ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8
    จากเว็บไซต์ครูจงรัก เทศนา http://www.krujongrak.com/dream_8.html

4. นักเรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อหาข้อมูลในการศึกษาจัดทำโครงงานเว็บไซต์

5. นักเรียนใช้บล็อกจัดการความรู้ จากเว็บไซต์ http://gotoknow.org/uthaiwisdom และ
     http://learners.in.th/uthaiwisdom