บทคัดย่อ

          การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ง 43201 คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสาระ เกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลและสารสนเทศ ระบบ คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาและโครงงาน ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ต้องฝึกทักษะการคิดของผู้เรียนเป็นสำคัญ และการพัฒนาทักษะการคิดในกระบวนการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารนั้นได้นำ Graphic Organizers มาให้ผู้เรียนศึกษาและมีทักษะการใช้เป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนตระหนักรู้ในความต้องการสารสนเทศ มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล อย่างเป็นระบบ รู้จักประมวลสารสนเทศ รู้จักประเมินสารสนเทศ ใช้และถ่ายทอดสารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learner) ต่อไป

          ผังกราฟิก (Graphic Organizers) เป็นรูปแบบของการสื่อสารในลักษณะของรูปภาพ กราฟ ไดอะแกรม เพื่อใช้นำเสนอข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ กระชับ ชัดเจน ช่วยทำให้เกิด ความเข้าใจง่ายขึ้น เร็วขึ้น และจดจำในสิ่งที่เรียนรู้ได้นาน Graphic Organizers ได้มาจากการนำข้อมูล หรือความรู้จากแหล่งต่างๆ มาทำการจัดกระทำข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ ที่ต้องผ่านกระบวนการคิดขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราห์ การประเมินค่า การสรุปความ การจัดระบบความคิด การสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการประยุกต์ใช้ความรู้ เป็นต้น