การเขียนรายงานโครงงานการใช้โปรแกรม GSP ออกแบบลายไทย ของนักเรียน ชั้น ม.6/7