การนำเสนอโครงงาน
นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับรางวัลเหรียญทองในการนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ภาคกลางตอนบน วันที่ 2-3 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยโรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นโรงเรียนแม่ข่าย
มีโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน 29 โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนเผยแพร่แนวทางการจัดทำโครงงานและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
และจัดทำโครงงานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ   นักเรียนชั้น ม.6/7 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ไปร่วมนำเสนอโครงงาน จำนวน 27 คน
ชื่อโครงงาน : การใช้โปรแกรม GSP ออกแบบลายไทย
ผู้จัดทำ :     1. น.ส.ณัฐกานต์ อินทร์ชู    2. น.ส.วิริยา จารุสุขถาวร
                   3. น.ส.พาฝัน โชติรัตน์       ชั้น ม.6/7

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน : นายชัยเรศน์ ฉลาดธัญกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิเศษ : นางจงรัก เทศนา
รายงานโครงงาน

กลับหน้าหลัก