การออกแบบบรรจุภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง  อึ่งขนมไทย