สื่อการสอน
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชา ง 33241 โครงงานคอมพิวเตอร์

 

รูปแบบการสอนโครงงานการใช้กระบวนการ ICT ในการเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

 
ชุดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิดในการเรียนรู้ ICT โดยใช้ผังกราฟิก 14 แบบ
 

การพัฒนาทักษะการคิดในการปฏิบัติโครงงานโดยใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizers)

Mind Map สอนสร้าง Mind Map

 

วิชา ง 33242 การสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์

การสร้างอินโฟกราฟิกส์ (Infographics)

กลับหน้าหลัก