สื่อการสอน

วิชา ง 33241 โครงงานคอมพิวเตอร์

รูปแบบการสอนโครงงานการใช้กระบวนการ ICT ในการเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

การพัฒนาทักษะการคิดในการปฏิบัติโครงงานโดยใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizers)

ชุดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิดในการเรียนรู้ ICT โดยใช้ผังกราฟิก 14 แบบ

Mind Map สอนสร้าง Mind Map

 

วิชา ง 33102 เทคโนโลยี

e-book ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

วิชา ง 33242 การสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์

การสร้างอินโฟกราฟิกส์ (Infographics)

กลับหน้าหลัก