Project Work

วิชา ง 33241 โครงงานคอมพิวเตอร์ ผลงานนักเรียนเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

เว็บไซต์ผลงานนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559
เว็บไซต์ผลงานนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2558
เว็บไซต์ผลงานนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557
เว็บไซต์ผลงานนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2556
เว็บไซต์ผลงานนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2555
เว็บไซต์ผลงานนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2554
เว็บไซต์ผลงานนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2553
Mind Map ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี
Concept Map ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธาน
Infographics ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

กลับหน้าหลัก