krujongrak
 
การสร้างแผนที่ความคิด (Mind Map)
สอนสร้าง Mind Map
Mind Map Thailand 4.0
Mind Map Metacognition

  ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
โปรแกรมสำรวจแบบแผน
การเรียนรู้(Learning Styles)
โปรแกรมคัดกรองนักเรียน (SDQ)
โปรแกรมสำรวจพหุปัญญา
โปรแกรมวัด EQ
โปรแกรมรู้จักผู้เรียนรายบุคคล

ผลงานนักเรียน/เว็บไซต์
โครงร่างเว็บไซต์ภูมิปัญญาฯ
เว็บไซต์แหล่งข้อมูล
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(Portal Web Site)
เว็บไซต์ภูมิปัญญาฯของรุ่นพี่
เว็บไซต์ภูมิปัญญาฯปี 2550
เว็บไซต์ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ผลงาน Mind Map ได้รับรางวัล
ระดับประเทศ ปี 2551
ระดับประเทศ ปี 2552
Mind Map ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การเขียนความเรียงจาก Mind Map
Mind Map
Mind Map รักท้องถิ่น

ผลงานนักเรียน ม.1/12
การวาดการ์ตูน
การทำการ์ดอวยพร
คำอวยพร (Greeting)


สื่อ/นวัตกรรมการสอน
การพัฒนาทักษะการคิด
ในกระบวนการเรียนรู้ ICT
การพัฒนาทักษะการคิด
โดยใช้Graphic Organizers
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
concept map สอนโครงงาน
Graphic Organizers
สอนพัฒนาทักษะการคิด
สื่อการสอนสร้าง Mind Map (6 MB))
พระเกจิ-หมอยาอุทัยธานี)
ตัวอย่างการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ
เอกสารอบรมหัวหน้ากลุ่มสาระ

เรียนการสร้างเว็บไซต์
การสร้างเว็บไซต์ด้วย
Macromedia Dreamweaver 8

download IconMaker

  ความรู้ด้าน ICT
ข้อมูลและสารสนเทศ
ประเภทเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โครงสร้างเครือข่าย
ประวัติอินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ตคืออะไร
พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต
มาตรฐานการสื่อสาร
การสร้างเว็บไซต์
จรรยาบรรณในการใช้
อินเทอร์เน็ต

การประเมินผล
รูบริคส์ประเมินผังกราฟิก
แบบประเมินการทำงานกลุ่ม
แบบประเมินตนเอง
แบบประเมินเว็บไซต์
แบบประเมินการนำเสนอเว็บไซต์
แบบประเมินบรรจุภัณฑ

การจัดการความรู้
ศึกษานิเทศก์ KM
 บล็อกจัดการความรู้
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
 บล็อกโครงงานเว็บไซต์
การบำบัดรักษาโรค
วัดหนองหญ้านาง
บล็อกครูจงรัก
การสร้างผลิตภาพ:Productivity

Gallery
นักเรียนสู่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม
กิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน
งานลุ่มน้ำสะแกกรัง ครั้งที่ 2

ผลงานที่เผยแพร
การใช้ ICT พัฒนา...ที่ สกศ.
ข้อมูลจังหวัดอุทัยธานี
การใช้ ICT ใน...
ในงาน ICTED2004
การใช้ผังกาฟิก
ในงาน ICTED2005
ทักษะการคิด...ICTED2006
ผังกราฟิก 14 แบบพัฒนา
ใช้ผังกราฟิกพัฒนาไอซีที

เว็บไซต์ที่มีประโยชน์
 
สถาบันส่งเสริมการสอนฯ

ห้องสมุดออนไลน์

ห้องสมุดออนไลน์
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
พจนานุกรมออนไลน์
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
ข้อมูลจังหวัดอุทัยธานี
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา
krusakon
แหล่งข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา
พลังไทย เพื่อการศึกษาไทย
เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์
วัดผลจุดคอม
มีแบบประเมินหลายด้าน
บล็อกเพื่อการจัดการความรู้
บล็อกเพื่อการเรียนการสอน
สกศ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เว็บไซต์แผนที่กูเกิลเอิร์ธ
เว็บไซต์สืบค้นข้อมูล
Yahoo
เว็บไซต์สืบค้นข้อมูล
 
ขอขอบคุณทุกท่าน
ที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mind Map Project
Mind Map Graphic Organizers
Infigraphics
Infographics

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Mind Map 2012
Uthai Thani Wisdom
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Mind Map 2010
Mind Map 2010

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

บรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ผลงานนักเรียน      ภาพ Slide Show

ลูกประคบ
กกล้วยทอดทัพทัน ขนมดอกจอก
ขนมตาล
ส้มตำป้าอ้อย
เหรียญทอง
เหรียญทอง

ผลการประกวดบรรจุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2552
บรรจุภัณฑ์ชนะเลิศ
บรรจุภัณฑ์ที่ 2
ที่ 1 นายฉัตรชัย ฉัตรเกษมวงษ์
ที่ 2 น.ส.ปิยาภรณ์ กล่ำทวี
บรรจุภัณฑ์ชนะการประกวด
บรรจุภัณฑ์
ชนะเลิศออกแบบบรรจุภัณฑ์
น.ส.สุนิษา พันธ์เขียน ชนะเลิศ
ภาพกิจกรรมการประกวดบรรจุภัณฑ์
Mind Map
Mind Map

ธูปหอมทองตะนาว
รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
นวดแผนไทย


โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
ประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
รองฯมังกร กุลวานิช เยี่ยมชม
ภาพกิจกรรมในการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์

ธูปหอม
การบำบัดรักษาโรค ธูปหอมทองตะนาว
ผ้าทอบ้านเก้านิ้ว
ผ้าทอบ้านเก้านิ้ว ยาหอมหมอวิรัติ
ขนมแดกงา
ขนมแดกงา ขนมกงหนองแก
สุชาติโบวี่
สุชาติโบวี่ มีดช่างตุ๋ย
ผ้าทอโคกหม้อ ผ้าทอบ้านไร่
แม่ป่วยลั้ง
เครื่องจักสาน ของฝากแม่ป่วยลั้ง


ครูจงรัก เทศนา โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
โทรศัพท์ 0-56511334 แฟกซ์ 0-5651-4471
08-9640-6265   e-mail: krujongrak@hotmail.com

All rights reserved.
Best view for 1024x768 16Bit color monitor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mind Map STEM Education
Mind Map ศตวรรษที่ 21
Mind Map สมองกับการเรียนรู้
Brain
s
Google

Search WWW
Search truehits.net

::----รวมลิงค์ต่างๆ----::
หน่วยงานราชการ

- กระทรวงศึกษาธิการ
- สพฐ.
- สพท.อุทัยธานี
- โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
- ครูไพฑูรย์ดอตคอม
- เว็บสาระศิลป์
- เว็บไซต์ครูสุรีย์


หนังสือพิมพ์
  ข่าวสาร

- อสมท.
- สำนักข่าวกรม ประชาสัมพันธ์
- สำนักข่าว INN
- BEC News
- Thai Town USA.
- IP-TV
- สำนักข่าว NOL
- สำนักข่าว BBC

  ทีวี/ เคเบิล

- ช่อง3
- ช่อง5
- ช่อง7
- ช่อง9
- ช่อง11
- ITV
- UBC
- Nation channel

 

  เดินทาง/เส้นทาง

- การบินไทย
- นกแอร์
- แอร์เอเชีย
- รถไฟ
- บขส.
- ขสมก.
- รถไฟฟ้า BTS
- รถไฟฟ้าใต้ดิน


  กีฬา
- GuideBall
- Live score
- สยามสปอร์ต
- Kickoff


  บริการข้อมูล
- อันดับเว็บไซต์ยอดนิยม
- ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
- สสส. ชุมชนคนรักสุขภาพ
- ดิกชันนารีออนไลน์
- แปลอังกฤษ – ไทย
- ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
- จส.100
- สวนดุสิตโพล
- ข่าวสารพลังงานไทย
ข่าวการศึกษา
ครูกลัว IT ระวังตกยุค
คุณภาพผู้เรียน
ต้องแสดงด้วยผลงาน
 
เด็กไทยรู้พอเพียง
เจตนา พรมประดิษฐ์


เว็บไซต์ที่มีประโยชน์
หอมรดกไทย
imindmap
mindmap
jumkeng
บ้านนกขมิ้น
สำนักวิชาการ
skoool
การศึกษา
คลังปัญญา
การพัฒนา
ทักษะการคิด
การคิดวิเคราะห์
การคิด
การคิด
การคิด
  เว็บไซต์งานกราฟิก
GOs
GOs
GOs